ประวัติสมาคมฯ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้รับพระกรุณาประทานชื่อสมาคมจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539
ประชาสัมพันธ์งานประชุม
การประชุมนานาชาติ The 10th Asia-Oceania Congress of Gerontology and Geriatrics 2015 ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นทางด้านองค์ความรู้สาขาพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศาสตร์ต่างๆอันเกี่ยวพันกับการดูแลผู้สูงอายุ