สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Healthy aging in the new era

ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
(ในรูปแบบ Hybrid Meeting)