สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้รับพระกรุณาประทานชื่อสมาคมจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก   และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539

วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้

 1. เป็นแหล่งรวมของนักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือที่มีความสนใจเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดด้านวิชาการ  และปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 3. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนพัฒนาการทางวิชาการสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสถานบันวิชาการนานาชาติ
 6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก องค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ และสาธารณชน

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย มีข้อบังคับที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ(นิสิตนักศึกษา)
 2. สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท หรือรายปีๆละ 500 บาท (ถ้าเป็นสมาชิกรายปีติดต่อกัน 4 ปีจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกถาวร)
 3. สมาชิกสมทบต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสถานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและเสียค่าสมาชิกรายปี 100 บาทต่อปี
 4. สมาชิกมีสิทธิที่สำคัญคือ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ  มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดขึ้น มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และสมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง เป็นกรรมการสมาคม
 5. สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดย เคร่งครัด ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 6. คณะกรรมการสมาคมประกอบไปด้วย นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ วิชาการ และกรรมการอื่นๆ โดยมีจำนวนไม่เกิน 15 คน และมีวาระคราวละ 3 ปี
 7. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจะต้องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุล เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
 8. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม
 9. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น โดยมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
 10. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสภากาชาดไทย

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

ข้อมูลทั่วไป: วท.บ., พ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ว. (อายุรศาสตร์), M.R.C.P. (UK), อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก), F.R.C.P. (London), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ตำแหน่งในสมาคม: นายกสมาคม

ตำแหน่งงานประจำ: หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.ทพญ. ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์

ข้อมูลทั่วไป: B.Sc. (Medical Science) Chiang Mai University, Thailand, D.D.S. Chiang Mai University, Thailand, M.S (Preventive Medicine & Environmental Health) University of Iowa, USA, Cert. (Development of Preventive Programmes) Royal Dental College of Aarhus, Denmark, PhD (Dental Public Health) University College London, United Kingdom, Fellow in Dental Public Health, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand.

ตำแหน่งในสมาคม: อุปนายก 1

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปัจจุบันเกษียณราชการแล้ว)

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

ข้อมูลทั่วไป: พ.บ.(เกียรตินิยม อันดับ 1), ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว. (ประสาทวิทยา), อ.ว.(อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ), อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน), อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก), Diploma in Geriatric Medicine (UK), Postgraduate Certificate in Health Care Research (Oxford) and Geriatric Family Medicine (Thailand), MPhil (Epidemiology)

ตำแหน่งในสมาคม: อุปนายก 2 และประธานฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งงานประจำ: หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

ข้อมูลทั่วไป: พ.บ.(เกียรตินิยม อันดับ 2),ว.ว.(อายุรศาสตร์), Clinical Fellow in Geriatric Medicine (Sydney). MM (Cline pi)

ตำแหน่งในสมาคม: ประธานสาขาแพทยศาสตร์

ตำแหน่งงานประจำ: หัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี

ข้อมูลทั่วไป: RN, PhD (Gerontological Nursing)

ตำแหน่งในสมาคม: เหรัญญิก

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว)

รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์

ข้อมูลทั่วไป: วทบ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์), MSc. in the Care of Older People (UK.), Ph.D. in Nursing Studies-Gerontology (UK.), Certificate of Participation in the Alzheimer University Organisation Development and Strategic Advocacy Training Programme, Alzheimer Disease International (ADI)

ตำแหน่งในสมาคม: อุปนายก 2

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์

ข้อมูลทั่วไป: สถ.บ.(เกียรตินิยม อันดับ 2), M.S. (Housing, Interior Design and Resource Management), Ph.D. (Housing, Interior Design and Resource Management), Graduate Certificate in Gerontology

ตำแหน่งในสมาคม: ปฏิคม

ตำแหน่งงานประจำ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

ข้อมูลทั่วไป: วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Doctor of Philosophy (PhD) (Nursing Management) Charles Sturt University, Australia, หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น), ประกาศนียบัตร “หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น” โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

ตำแหน่งในสมาคม: นายทะเบียน

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

ข้อมูลทั่วไป: พ.บ., วท.ม., ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต), Clinical Fellow in Transplantation, University of Texas at Houston Research Fellow in Renal Disease and Hypertension, University of Colorado Health Science Center

ตำแหน่งในสมาคม: กรรมการกลาง, องค์กรสัมพันธ์

ตำแหน่งงานประจำ: หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, อาจารย์ประจำภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

ข้อมูลทั่วไป: พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ), Certificate Fellowship in Geriatric Rehabilitation (USA)

ตำแหน่งในสมาคม: กรรมการกลาง

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์

ข้อมูลทั่วไป: พบ., วว.เวชปฏิบัติทั่วไป, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, ป.เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง, ป.เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ตำแหน่งในสมาคม: กรรมการกลาง

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

ข้อมูลทั่วไป: สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในสมาคม: กรรมการกลาง

ตำแหน่งงานประจำ: ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ)

รศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

ข้อมูลทั่วไป: ปริญญาเอกทางการพยาบาลสาขาการดูแลผู้สูงอายุ (Ph.D. in Gerontological Nursing) จาก Oregon Health Sciences University

ตำแหน่งในสมาคม: เลขาธิการและวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งงานประจำ: อาจารย์พยาบาล ระดับ 8 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

ข้อมูลทั่วไป: วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Diplomat American Board of Internal Medicine and Geriatric Medicine), หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์และหนังสืออนุมัติอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Physicians of Thailand), แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งในสมาคม: กรรมการกลาง

ตำแหน่งงานประจำ: หัวหน้าสาขาวิชา และ อาจารย์แพทย์ สังกัด สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล