สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2565
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Emerging infections in the geriatric population and Geriatric clinic year 2022

ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ในรูปแบบ Virtual Meeting)

ภาพกิจกรรม