สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

HEALTH AND SOCIAL INNOVATIONS FOR AGING POPULATIONS

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

เอกสารประกอบ

 

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.15 Opening speech:
Trends in innovation for aging and health
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
09.15-10.15 Aging: Policies and system needs
นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
10.15-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.45 Aging: Economic opportunity and the impact of needed interventions
นายประโยชน์ เพ็ญสุด
11.45-13.00 Lunch symposium
13.00-14.15 Robotics for elderly care
คุณเฉลิมพล ปุณโณหก
Assistive technologies to promote wellness, independence
คุณพิทวัส อินทรมีทรัพย์
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Innovation in fall prevention and mobility
ผศ.นพ.วสุพัฒน์ กิติสมประยูรกุล
Elder freindly medicines and system to improve adherence
ภญ.อัจจิมา สระภักดิ์
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์

พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08.30-10.00 Universal designs for home and public space
รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
10.00-10.20 พักรับประทานอาหารว่าง
10.20-11.30 Innovation in food production for aging
นางภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด
11.30-13.00 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 Free paper presentation 3 rooms
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Digital technology in aging healthcare
อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

ศุกร์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

08.30-09.30 Innovation for hearing and visual impairment
หลุมพลางในการคัดกรองและจัดการอาการซึม สับสนเฉียบพลัน
ผศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส
รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
09.30-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 Social innovation for disaster mangement in older people
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
Innovation in community and home-based care
สุขภาพ สถานะทางหน้าที่และสังคมของผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
11.00-12.00 Innovation for palliative care
นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล
Innovation in oral healthcare
รศ.ดร.ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 Aging-in-Place: Access and use in the physical and community environment
นพ.สันติ ลาภเบญจกุล (ผอ.รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี)
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 How to master current issues and obstacles of health and social innovations for aging population
รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
16.00-16.15 ปิดการประชุมและมอบรางวัลการนำเสนองานวิจัย
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายก สมาคมฯ)