สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

เรื่อง Practical pearls for long term care in the new normal era

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมหลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ และจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และทางด้านวิชาการ

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ไม่หวังผลกำไร โดยเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการทุกสาขา อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง Practical pearls for long term care in the new normal era ในวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับภารกิจตามข้างต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ระบบการบริการและสวัสดิการ ทักษะในการปฏิบัติตน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ
  2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
  3. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ สาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดทางวิชาการและผลงานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Practical pearls for long term care in the new normal era เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญอยู่และในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางในการบูรณาการการพัฒนางานเพื่อสูงวัยด้วยคุณภาพในสังคมไทยต่อไป