สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567
โดย คณะอนุกรรมการ สาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและการดูแลแบบบูรณาการ สำหรับสุขภาพกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ
HEALTHY AGEING AND INTEGRATED CARE FOR OLDER PEOPLE MUSCLE HEALTH

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
(ในรูปแบบ ONLINE)