สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Achieving Selfcare for Aging in Place

ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
(ในรูปแบบ Hybrid online & onsite)