สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2559
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น
(Gerontology and geriatrics for primary care practice)

ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ และจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และทางด้านวิชาการ

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ไม่หวังผลกำไร โดยเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการทุกสาขา อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2559 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น (Gerontology and geriatrics for primary care practice) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับภารกิจตามข้างต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ระบบการบริการและสวัสดิการ ทักษะในการปฏิบัติตน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ
  2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
  3. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดทางวิชาการและผลงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสาหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น (Geriatrics and gerontology for primary care practice) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญอยู่และในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางในการบูรณาการการพัฒนางานเพื่อสูงวัยด้วยคุณภาพในสังคมไทยต่อไป

พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.30 Opening speech / Overview lecture:
Care for older persons: now and future direction
การดูแลผู้สูงอายุ: ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายก สมาคมฯ)
09.30-10.30 Principles and essences of primary care of older persons
หลักในการดูแลผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 Appropriate drug use and iatrogenesis in older persons
ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 Common pitfalls in managing DM, HT and Dyslipidemia in primary care
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงในระดับปฐมภูมิ
อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
Geriatric clinic: what and how?
คลินิกผู้สูงอายุ
นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์/
รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล/
นางดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Nutritional screening and intervention
การคัดกรองโภชนาการและการจัดการ
ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
Home care to prevent older persons from unnecessary hospitalization
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อลดทอนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
พอ.นพ.เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์
ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

พฤหัสบดี 16กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

08.45-09.30 Assessment and management of patients with cognitive impairment and dementia in primary care
การประเมินและการจัดการผู้ป่วยที่มีการบกพร่องของการรู้คิดและสมองเสื่อมในระดับปฐมภูมิ
รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
09.45-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.45 Depression in older persons: common pitfalls and manifestations
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและอาการ
ผศ.นพ.สุวิทย์ เจริญศักดิ์
Common rheumatologic problems in older persons in primary care
โรคข้อในผู้สูงอายุที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ
อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
11.45-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
13.00-14.15 Free paper presentation
สาขาแพทยศาสตร์: ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
สาขาพยาบาลศาสตร์: รศ.ร.อ หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
สาขาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Osteoporosis and falls in older persons
กระดูกพรุนและการหกล้มในผู้สูงอายุ
รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
Assessing and managing urinary incontinence in primary care
การประเมินและจัดการอาการปัสสาวะเล็ดราดในปฐมภูมิ
พญ.พัณณิดา วัฒนพนม
ผศ.ดร.วารี กังใจ

ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

08.30-09.30 Pitfalls for delirium screening and management
หลุมพลางในการคัดกรองและจัดการอาการซึม สับสนเฉียบพลัน
รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ผศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา
09.30-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 Evaluation, treatment and prevention of common infections in older adults
การประเมิน รักษาและป้องกัน โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
Health, functional, and social status of primary care older population
สุขภาพ สถานะทางหน้าที่และสังคมของผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
รศ.ดร.รสรินทร์ เกรย์
11.00-12.00 Enhanced oral health related quality of life with laser therapy: high technology to primary care
รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
รศ.ทพญ.ดร.ศจี สัตยุตม์
Age- friendly healthcare facilities
สถานพยาบาลที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 Issues and trends of family and professional caregiver collaboration
ประเด็นและแนวโน้มการประสานงานระหว่างครอบครัวและผู้ดูแลอาชีพ
รศ.ดร.ร้อยเอกหญิง ศิริพันธุ์ สาสัตย์
คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Emerging trend and implication of sarcopenia and frailty in clinical practice
แนวโน้มสถานการณ์ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและภาวะเปราะบางและการประยุกต์ใช้
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
16.00-16.15 ปิดการประชุมและมอบรางวัลการนำเสนองานวิจัย
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายก สมาคมฯ)

เอกสารประกอบ

ภาพกิจกรรม