สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2561
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

เรื่อง ความท้าทายและทางออกสำหรับการสูงวัยอย่างแข็งแรง
Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand: “Add Life to Years”

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ และจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และทางด้านวิชาการ

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ไม่หวังผลกำไร โดยเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการทุกสาขา อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง ความท้าทายและทางออกสำหรับการสูงวัยอย่างแข็งแรง (Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand: “Add Life to Years”) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับภารกิจตามข้างต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ระบบการบริการและสวัสดิการ ทักษะในการปฏิบัติตน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ
  2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
  3. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ สาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดทางวิชาการและผลงานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับ ความท้าทายและทางออกสำหรับการสูงวัยอย่างแข็งแรง (Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand: “Add Life to Years”) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญอยู่และในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางในการบูรณาการการพัฒนางานเพื่อสูงวัยด้วยคุณภาพในสังคมไทยต่อไป

พุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.15 Opening speech
What does it mean…“health aging” by WHO definition?
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นายก สมาคมฯ)
09.15-10.15 Optimal screening and problems in screening in the old age
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 Health and social policy to promote healthy aging
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รศ.ร.อ หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
12.00-13.00 Lunch symposium
13.00-14.15 Cardiovascular factors and aging
รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Aging and sexuality
อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Healthy skin aging
ศ. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐกิจสีดอกเลาและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
คุณวันทนีย์ พันธชาติ
ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

พฤหัสบดี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

08.30-10.00 Nutrition and aging
รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Food product for aging
รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Vitamin supplement for healthy aging
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Moderator: ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 Maximising function and capacity in aging
ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
Successful palliative care
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
11.30-13.00 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 Free paper presentation
สาขาแพทยศาสตร์: ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
สาขาพยาบาลศาสตร์: รศ.ร.อ หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
สาขาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Healthy brain aging: dementia
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศุกร์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.30 Strong bone and joint in aging
ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
09.30-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 Suitable exercise for specific conditions in aging
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Community resources and family role to promote healthy aging
ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.00-12.00 The biology of senescence: potential to increase life span
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
Financial literacy
คุณพิทวัส อินทรมีทรัพย์ (Moderator)
บริษัทซีเอสเอ็น รีเสริช จำกัด
คุณณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด มหาชน
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 Healthcare technology to enhance independence for older people in the community
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 Medication and toxin in older people
Principles of drug therapy in older patients: ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Common toxins in aging: อ.พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16.00-16.15 ปิดการประชุมและมอบรางวัลการนำเสนองานวิจัย
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายก สมาคมฯ)

เอกสารประกอบ